Bygglovsprocessen

En bygglovsprocess innehåller flera olika moment och beroende på vad ditt ärende gäller så ser processen lite olika ut. Här kan du följa ett bygglovsärendes gång – från ansökan till slutbesked.

Bygglovsprocessen Ansökan Handläggning Beslut Laga kraft Ev. överklagande Tekniskt samråd och kontrollplan Startbesked Arbetsplatsbesök Slutsamråd Slutbesked

1. Ansökan

När du skickar in din ansökan är det viktigt att alla handlingar som krävs är med. Är inte ansökan komplett kan inte handläggningen börja, och ärendet kommer att ta längre tid. I bygglovsansökan står det vilka ritningar och handlingar som behövs. Ritningarna ska vara fackmannamässiga och skalenliga.

Kontrollansvarig

I ärenden som kräver en kontrollansvarig, ska det också anmälas i ansökan. Vid enklare åtgärder behövs ingen kontrollansvarig. Du kan läsa mer om vilka uppgifter en kontrollansvarig har och när en sådan behövs på Boverketlänk till annan webbplats. Här hittar du även behöriga kontrollansvariga. Kom ihåg att en kontrollansvarig är behörig i hela landet oavsett vilken ort han bor på.

Färdigställandeskydd

När du anlitar en näringsidkare för att uppföra ett en- och tvåbostadshus ska det i vissa fall finnas ett färdigställandeskydd. Färdigställandeskyddet ska visas upp för miljö- och byggnämnden innan startbesked lämnas. Det är byggherren som ska se till att skyddet finns.

2. Handläggning

När din bygglovsansökan kommer in och alla handlingar är med granskas ärendet mot plan- och bygglagen och huruvida det du vill göra stämmer överens med detaljplanen. Granskningen omfattar även byggnadens placering och utformning samt hänsyn till omkringliggande bebyggelse, byggnadens invändiga tillgänglighet och platsens natur- och kulturvärden.

3. Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar om bygglov i kommunen, men många beslut tas också av miljö- och byggförvaltningen på delegation av nämnden. Från och med att din ansökan är komplett, ska ett beslut meddelas inom tio veckor. Om ärendet måste behandlas i byggnadsnämnden eller om någon extra utredning behöver göras, kan tiden förlängas med ytterligare tio veckor. Detta kommer vi i sådana fall att meddela dig som ansöker.

4. Eventuellt överklagande

Ett beslut om bygglov skickas till dig och personer eller företag som kan påverkas av bygglovet, till exempel grannar. Både beslut och avslag om bygglov kan överklagas. Du kan överklaga beslutet till Länsstyrelsen under en bestämd tid som framgår av ditt beslut.

5. Laga kraft

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft. Om du börjar bygga innan bygglovet vinner laga kraft sker det på egen risk. Ett bygglov gäller i fem år om arbetet påbörjas inom två år från det beslutet vunnit laga kraft.

För att få börja bygga krävs även ett startbesked.

6. Tekniskt samråd och kontrollplan

(vid enklare byggprojekt behövs inget tekniskt samråd)

Byggherre, kontrollansvarig och en byggnadsinspektör från kommunen ska tillsammans ha ett tekniskt samråd. Ibland medverkar också andra berörda parter. Vid ett tekniskt samråd går man bland annat igenom projektets konstruktion och tekniska lösningar, försäkringar och hur många arbetsplatsbesök som kommer att behövas. En kontrollplan redovisar vilka kontroller som ska göras under byggtiden, vem som utför dem och vad man kontrollerar. Planen är en slags checklista som säkerställer att samhällskraven uppfylls.

7. Startbesked

När kommunen utfärdar ett startbesked får du lov att börja bygga. I startbeskedet fastställs kontrollplan och att samtliga begärda tekniska handlingar kommit in:

  • Vilka handlingar som nämnden behöver för att lämna slutbesked
  • Upplysningar om krav som finns i annan lagstiftning

Startbeskedet är viktigt. Börjar du bygga innan du fått beskedet blir du skyldig att betala en byggsanktionsavgift. Ett startbesked gäller i två år för anmälan och i bygglovsärenden till bygglovet upphör att gälla.


8. Arbetsplatsbesök

(om det bestämts vid tekniskt samråd)

Under byggtiden ska personal från miljö- och byggförvaltningen göra minst ett besök på arbetsplatsen. Vid besöket tittar vi bland annat på hur bygglovet och kontrollplanen följs.

9. Slutsamråd

(framgår i startbeskedet när det behövs)

Byggherren meddelar kommunen när bygget håller på att bli färdigt. Då hålls ett slutsamråd på byggarbetsplatsen. Där ska byggherre, kontrollansvarig och personal från miljö- och byggförvaltningen vara med. Vid samrådet går man bland annat igenom hur kontrollplanen följts, att eventuella andra villkor i startbeskedet är uppfyllda och om några avvikelser gjorts.


10. Slutbesked

Innan du får börja använda byggnaden, ska kommunen utfärda ett slutbesked. Det sker när byggherren visat att alla krav och villkor i bygglov, kontrollplan och startbesked är uppfyllda. Om du börjar använda byggnaden innan slutbeskedet måste du betala en byggsanktionsavgift.


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.