Isak 1

 Ett förslag till detaljplan för för Isak 1 i Älmhult har varit ute på samråd från 12 oktober till 9 november 2018. Nu pågår bearbetning av planförslaget.

 Vad är syftet med detaljplanen?

 Syftet med detaljplanen är att förtäta kv Isak med nya bostäder längs med Östergatan. Förslaget innebär att området kan bebyggas med olika former av varaktiga bostäder (vanliga bostäder, gruppbostäder, särskilda boenden och dylikt). I första hand är den södra delen längs med Östergatan som planeras att bebyggas med ett tre våningshus. Förslaget innebär också att innergårdarna inte får bebyggas eller utgöras av parkeringsplatser.

Var ligger planområdet?

Planområdet omfattar fastigheten Isak 1 och utgöt cirka 13 000 m2. Området är beläget i centrala Älmhult inom området Haganäs, och omges av gatorna Norra Krongatan, Baldersgatan, Östra Esplanaden och Östergatan.

Betydande miljöpåverkan MKB

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

Till planhandlingarna hör:

Plankarta med planbestämmelserPDF (pdf, 487.2 kB)

Planbeskrivning med behovsbedömningPDF (pdf, 2.2 MB)

Fastighetsförteckning (fastighetsförteckningen innehåller personuppgifter som inte läggs ut på internet. Denna finns att tillgå på Miljö- och byggförvaltningen)

Synpunkter och frågor?

Samrådstiden varar mellan den 12 oktober-9 november 2018. Senast den 9 november 2018 vill vi ha dina synpunkter och du framför dem till e-post mob@almhult.se eller Miljö- och byggnämnden, Box 500, Älmhults kommun. Även om du inte har några synpunkter får du gärna meddela detta.

Har du frågor, idéer eller tankar eller vill beställa en papperskopia är du välkommen att kontakta oss!

 

Illustration över hur området kan utformas

Illustration över hur området kan utformas

Planprocessen

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.