Pumpen 1

Ett förslag till detaljplan för för Pumpen 1 i Älmhult har varit ute på samråd från 14 februari till 6 mars 2017. Nu pågår bearbetning av planförslaget.

 

Planens syfte

Syftet med planändringen är att möjliggöra icke störande verksamheter, kontor och handel. Idag är fastigheten planlagd för försäljning av drivmedel (bensin, diesel etc.). Tankställe/bensinmack ska dock inte ingå i den framtida användningen med tanke på närheten till bostäder.

Planområdet ligger i västra delen av Älmhults samhälle, i korsningen mellan Hallandsvägen och Västra Ringvägen. Det gränsar i söder mot bostadsområdet Klöxhult.

I översiktsplanen, anges markanvändningen inom planområdet som blandad bebyggelse med oförändrad användning inklusive mindre förtätning. Miljö- och byggförvaltningen bedömer att planförslaget är förenligt med översiktsplanen då syftet är blandad bebyggelse som går att kombinera med bostäder.

Planen anses inte medföra betydande miljöpåverkan.

Till planhandlingarna hör:

 

Förslaget finns också i kommunhusets reception, Stortorget 1, Älmhult. Har du frågor om detaljplaneförslaget eller vill beställa papperskopia kontakta Arpine Minasyan tfn 0476-551 54, e-post arpine.minasyan@almhult.se eller Henrik Johansson tfn 0476-551 84, e-post henrik.johansson@almhult.se.


Orienteringskarta

Planprocessen

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.