Vita korset 14 (Norregårds förskola)

Ett förslag till detaljplan för Vita Korset 14 (Norregårds förskola) har under tiden 25 juni - 13 augusti varit tillgänglig för granskning för berörda personer, myndigheter och organisationer. Miljö- och byggnämnden tar upp planen för antagande i augusti.

Vad är syftet med detaljplanen?

Älmhults befolkning ökar och behovet att förskoleplatser likaså, därför behöver kommunen ha en planberedskap för att kunna tillgodose detta behov i framtiden. Syftet med planen är att möjliggöra en utbyggnad av Norregårds förskola. En ny detaljplan för området ska också undersöka hur trafiksituationen kan förbättras. Planförslaget medger plats för ytterligare fyra förskoleavdelningar med möjlighet till angöring från Norregårdsgatan.

Var ligger planområdet?

Planområdet ligger i Norregårds bostadsområde, ca 1 km öster om Älmhults centrum. Planområdet utgörs av ca 1 ha. Fastigheterna som ingår i planområdet är Vita Korset 14 samt del av Majtorp 1:1 och båda ägs av kommunen.

Betydande miljöpåverkan MKB

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

Till planhandlingarna hör:

Plankarta med planbestämmelserPDF (pdf, 409.1 kB)

Planbeskrivning med behovsbedömningPDF (pdf, 1023 kB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 221.7 kB)

Fastighetsförteckning (fastighetsförteckningen innehåller personuppgifter som inte läggs ut på internet. Denna finns att tillgå på Miljö- och byggförvaltningen)

Synpunkter och frågor?

Har du frågor, idéer eller tankar eller vill beställa en papperskopia är du välkommen att kontakta planarkitekt Johanna Kihlström på telefon 0476-55178 eller johanna.kihlstrom@almhult.se.

Illustrationsskiss över hur området kan utformas

Planprocessen

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.