Wallin 1, Froafälle

Ett förslag till ny detaljplan för Wallin 1, Froafälle, Älmhult har under tiden 30 maj - 20 juni varit på samråd med berörda personer, myndigheter och organisationer. Detaljplanen har varit ute på granskning och har därefter reviderats. Planen finns nu åter igen tillgänglig för granskning innan detaljplanen antas av miljö- och byggnämnden. Granskningstiden varar mellan 31 augusti och 14 september 2018.

Vad är syftet med detaljplanen?

Fastigheten Wallin 1 är idag planlagd som industri. Syftet med detaljplanen är ändra användningen så att den överensstämmer med befintliga verksamheter men också så att fastigheten går att utveckla. Föreslagen användning är handel, kontor och verksamheter som inte är störande. I första hand handlar det inte om att bygga nytt utan att bygga om.

Var ligger planområdet?

Planområdet ligger längs med Skånevägen i området Froafälle i Älmhults tätort.

Betydande miljöpåverkan MKB

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

Till planhandlingarna hör:

Plankarta med planbestämmelserPDF (pdf, 526.8 kB)

Planbeskrivning med behovsbedömningPDF (pdf, 605.4 kB)

SamrådredogörelsePDF (pdf, 405.8 kB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 500.5 kB)

RiskutredningPDF (pdf, 2.6 MB)

Riskutredning (kortversion)PDF (pdf, 338.9 kB)

Fastighetsförteckning (fastighetsförteckningen innehåller personuppgifter som inte läggs ut på internet. Denna finns att tillgå på Miljö- och byggförvaltningen)

Synpunkter och frågor?

Granskningstiden varar mellan den 31 augusti till och med den 14
september 2018. Senast den 14 september 2018 vill vi ha dina synpunkter och du framför dem till e-post mob@almhult.se eller Miljö- och byggnämnden, Box 500, Älmhults kommun. Även om du inte har några synpunkter får du gärna meddela detta. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Har du frågor, idéer eller tankar eller vill beställa en papperskopia är du välkommen att kontakta Henrik Johansson, på telefon 0476-551 84 eller epost henrik.johansson@almhult.se.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.