Det som hotar

Olyckor

Plötsligt inträffade händelser som medför eller kan befaras medföra skada. Statistiken visar också att det är störst risk att råka ut för en olycka. Exempel på olyckor är brand i byggnad, skogsbrand, trafikolycka och olycka med farligt gods. Vi kan alla arbeta förebyggande genom att tänka på hur vi agerar och genom att använda lagstadgad skyddsutrustning. Använd säkerhetsbälte i bil och buss samt hjälm när du cyklar. Bra hushållsberedskap är även brandvarnare som funktionstestas regelbundet, brandsläckare, broddar vintertid och att ha en första-hjälpen väska i bilen.

Pandemi/smitta

En pandemi innebär en omfattande spridning av en typ av influensavirus som sannolikt kommer att påverka stora delar vårt samhälle. Därför är det viktigt att ha en god beredskap. Att inte använda antibiotika i onödan och alltid använda en god handhygien är bra hushållsberedskap.

Klimatförändringar

Klimatförändringar har och väntas föra med sig en rad följder för människor, samhällen och ekosystem. Många av riskerna är förknippade med klimatförändringar som pågår redan idag. Riskerna ökar vid ytterligare uppvärmning och då generellt mer ju kraftigare uppvärmningen blir. Med anledning av klimatförändringarna kommer det bli torrare på sommaren vilket innebär lägre grundvattennivåer och fler värmeböljor. Risken att det blir fler skyfall ökar även. Att se över möjligheten att klara av låga grundvattennivåer i den enskilda dricksvattenanläggningen samt köpa hem vattendunk kan vara en bra hemberedskap.

Brottslighet

Pågående brott ska alltid anmälas på 112 och brott som redan har skett på 11414. Det är viktigt att alla brott anmäls. I Älmhults kommun är risken för att utsättas för brott låg. Invånarna i vår kommun bör känna sig trygga. Enligt polisens trygghetsmättning är oron för att bli utatt för inbrott i hemmet stor men utsattheten är väldigt låg. Kommunen har ett gott samarbete med Polisen för att öka tryggheten och minska brottsligheten. För att upptäcka och förhindra brott är det viktigt att polisen får in tips. Du kan alltid lämna tips anonymt.

Propaganda

Propaganda innebär att man försöker påverka människor att tänka, tycka och göra på ett visst sätt. Det kan man göra med hjälp av till exempel tal, texter, bilder och andra symboler. Propaganda innehåller ofta överdrifter, halvsanningar och förenklingar som visar en alltför positiv bild av den som ligger bakom propagandan. Var källkritisk till den information du får!

Ställ dig frågorna:

  • Vem är källans författare? Är författaren expert på området och neutral?
  • I vilket syfte har källan skapats?
  • Är informationen aktuell?
  • Har andra faktagranskat och godkänt publiceringen? Ligger en myndighet eller stor organisation bakom informationen, och är det viktigt för organisationen att informationen är korrekt?
  • Kan andra kontrollera uppgifterna?
  • Går det att hitta andra trovärdiga källor?

Väpnat angrepp

Internationellt används begreppet väpnat angrepp. I Sverige användder vi oftast använder ordet krig. Det säkerhetspolitiska läget har under senare tid ändrats både i Europa och Sverige. Numer är det inte längre osannolikt att ett väpnat angrepp från främmande makt kan inträffa men sannolikheten bedöms fortfarande låg. Det finns för närvarande inget militärt hot mot Sverige. Det är regeringen som fattar beslut om Sverige är i krigsfara eller i krig. De kan då fatta beslut om höjd beredskap vilket innebär att en rad speciallagstiftningar träder in, till exempel ransoneringslagen.Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.