Avloppsreningsverk

Behandling av avloppsvatten

Inkommande avloppsvatten förbehandlas i galler och sandfång. Därefter sker en biologisk behandling med hjälp av mikroorganismer. För att säkerställa de höga reningskraven behandlas vattnet slutligen i ett sandfilter innan det via en poleringsdamm leds ut i Drivån.

Behandling av hushållsavfall

Sorterat organiskt hushållsavfall kommer till Älmhults avloppsreningsverk med lastbilar. Hushållsavfallet tippas i en mottagningsficka, varefter det finfördelas i en pulper. Vid finfördelningen mals avfallet och blandas samtidigt med avloppsslam till behandlingsbar konsistens.

Hygienisering

Blandningen av slam och hushållsavfall pumpas via en bufferttank till hygienisering. Vid hygieniseringen värms avfallet upp till 70° C under en timme. Behandlingen säkerställer att slammets innehåll av bakterier reduceras till godkänd nivå.

Biogas

Efter hygieniseringen pumpas avfallsblandningen till en rötkammare där den behandlas under 20 dygn vid 55° C. Vid behandlingen vidgas metangas. Den producerade värmeenergin används för uppvärmning inom kommunen. Det rötade slammet pumpas till vassbäddar.

Vassbäddar

I vassbäddarna sker en nedbrytning och mineralisering av det rötade slammet, vilket medför en kraftig volymminskning. Behandlingstiden är 10 år. Efter behandling töms bäddarna på slam och en ny behandlingscykel kan påbörjas. Genom införandet av vassbäddar har lastbilstransporterna av slam inom kommunen, driftskostnaderna samt kemikalieförbrukningen minskat.

Luktreducering

De delar av anläggningen som kan ge upphov till lukter är övertäckta och ventilerade. Luften från fläktarna samlas upp och behandlas i ett kompostfilter.

FAKTA

AVLOPPSVATTENBEHANDLING

Dimensionerade data:

Anslutna

22 700 pe

Flöde

8 400 m³/dygn

BOD7

1 500 kg/dygn

Totalkväve

280 kg/dygn

Totalfosfor

60 kg/dygn

Utsläppskrav:

BOD7

10 mg/liter

Totalfosfor

0,2 mg/liter

SLAMBEHANDLING

Dimensionerade data:

 

Slam

1,6 ton TS/dygn

Hushållsavfall

1,9 ton TS/dygn

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.