God man

Du som vill göra en insats för en medmänniska kan välja att bli god man eller förvaltare. Behovet av gode män är stort. Läs gärna mer om vad de olika uppdragen innebär. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss.

Det här gör en god man

En god man är en person som har till uppgift att hjälpa någon (huvudmannen) som själv inte kan tillvarata sin rätt. Det kan röra sig om en person som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk eller annan funktionsnedsättning inte kan ta hand om till exempel sin ekonomi eller andra angelägenheter. God man kan hjälpa personen att

 • bevaka sin rätt,
 • förvalta sin egendom,
 • sörja för sin person.

Förvaltare

Förvaltare förordnas för en person som på grund av sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning är ur stånd att sköta sina angelägenheter. Den som har förvaltare (huvudmannen) mister i motsvarande mån sin egen rättshandlingsförmåga, det vill säga möjligheten att handla med rättsligt bindande verkan.

Uppdragets omfattning

Bevaka rätt

I uppgiften ingår att ta tillvara huvudmannens intressen genom att till exempel:

 • bevaka rätt i dödsbon, förhandlingar, vid upprättande av avbetalningsavtal och liknande med fordringsägare, ärenden hos hyresnämnden,
 • ansöka om skuldsanering, ansöka om stöd och service enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS),
 • ansöka om bostadsbidrag och anmäla årliga hyresändringar för att få rätt bostadsbidrag,
 • företräda den enskilde vid uppsägning, vid försäljning och avyttring av bostad samt vid överklagande av beslut.

Förvalta egendom

Uppgiften innebär förvaltning av all huvudmannens egendom. Det innebär att sköta huvudmannens ekonomi, ta hand om pension och bidrag, betala räkningar, lämna fickpengar, förvalta kapital, värdehandlingar, fastigheter med mera.

Sörja för person

Sörja för person brukar också kallas för personlig omvårdnad. Uppgiftens innehåll kan inte generellt bestämmas utan avgörs i det enskilda fallet.

Sörja för person innebär inte att gode mannen/förvaltaren själv ska sköta om och vårda huvudmannen utan han/hon ska till exempel:

 • vara en länk mellan huvudmannen och den sociala omgivningen utanför huvudmannens boende och vårdmiljö,
 • genom regelbundna bersök hos huvudmannen och kontakter med till exempel vårdpersonal och hemtjänst se till att huvudmannen har en bra boendemiljö, får god vård och omsorg samt så hög livskvalitet som möjligt,
 • ta initiativ till att huvudmannen får till exempel en kontaktperson eller att besöksverksamhet ordnas genom någon frivilligorganisation,
 • övrigt uppmärksamma huvudmannens behov av sociala kontakter, fritidsverksamhet, daglig sysselsättning, rekreation med mera och ta de initiativ som är lämpliga.

Bli god man

För att bli god man ska du vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Du måste vara myndig och får inte själv ha förvaltare. Överförmyndaren prövar din lämplighet genom kontroll bland annat hos Kronofogdemyndigheten och Rikspolisstyrelsen.

Om du vill veta mer om uppdraget eller vill bli god man eller förvaltare kan du kontakta överförmyndaren för mer information.

Intresseanmälan gör du via blanketten "Intresseanmälan", som du hittar under Blanketter (finns till höger på sidan).

Handläggning för att få god man

Beslut om anordnande av samt upphävande av godmanskap/förvaltarskap fattas av tingsrätten. Vid byte av god man/förvaltare fattar överförmyndaren beslutet.

Ansökan om godmanskap/förvaltarskap kan göras av förmyndare, den enskilde själv om han/hon fyllt 16 år, den enskildes make/maka eller sambo, närmaste släktingar (barn eller andra bröstarvingar, föräldrar och syskon), samt överförmyndaren.

Socialnämnden är enligt 5 kap. 3 § socialtjänstförordningen samt 15 § lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade skyldig att anmäla behov av god man/förvaltare till överförmyndaren. Anmälan om behov kan även lämnas av sjukvårdsinrättning, kurator, allmänheten med flera.

Till ansökan/anmälan bör bifogas

 • läkarintyg för utredning av anordnande av godmanskap/förvaltarskap,
 • eventuellt önskemål om eller uppgift om person som kan åta sig uppdraget som god man/förvaltare.

Redovisningsskyldighet

God man/förvaltare ska årligen, senast den 1 mars, lämna en årsräkning (fastställd blankett) till överförmyndaren. På årsräkningen lämnas uppgifter om förvaltningen av huvudmannens egendom.

Om uppdraget upphör ska gode mannen/förvaltaren senast inom en månad från upphörandedagen lämna en sluträkning (fastställd blankett) till överförmyndaren.

På särskild blankett, redogörelse, ska god man/förvaltare lämna uppgifter om hur uppdraget har sett ut under året.

Blanketterna för årsräkning, sluträkning och redogörelse hittar du under Blanketter (finns till höger på sidan).

Arvode

Att vara god man eller förvaltare är ett ideeltt uppdrag. Gode mannen/förvaltaren har rätt till ett rimligt årsarvode för uppdraget och rätt till ersättning för sådana utgifter som krävs för att kunna utföra uppdraget (kostnadsersättning). Arovdet kan inte jämställas med lön.

Beslut om arvode och kostnadsersättning fattas av överförmyndaren. Till sin hjälp vid bedömningen av arvodets storlek har överförmyndaren årsräkningen. Den ger en bild av förvaltningens omfattning och svårighetsgrad. God man/förvaltare lämnar även en redogörelse för årets olika insatser. Avgörande för överförmyndarens beslut är också uppdragets utformning. Omfattar uppdraget både ekonomisk förvaltning och personlig omvårdnad kan båda delarna arvoderas om detta begärs.

Om det inte finns särskilda skäl, ska arvode och ersättning betalas av huvudmannens medel i den mån hans/hennes beräknade inkomst under det år när uppdraget utförs överstiger 2,65 gånger prisbasbeloppet eller tillgångar under samma år överstiger två gånger prisbasbeloppet. Arvode och ersättning som inte betalas av huvudmannen betalas av kommunen.

Arvodesbeslutet kan överklagas till tingsrätten.

För Älmhults kommun gäller Arvodesreglemente för gode män och förvaltarePDF (pdf, 1.6 MB).

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.